អាជីវកម្មរបស់យើង។

ចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងធាតុការពារសុវត្ថិភាពរបស់យើងត្រូវបាននាំចេញជាចម្បងទៅកាន់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា សហរដ្ឋអាមេរិក អឺរ៉ុប អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងតំបន់អាហ្វ្រិក។