ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

រូបថតរបស់រោងចក្រ

នីងបូអាល់ធីនាំចូលនិងនាំចេញខូអិលធីឌី

1
2
3
212
2020 Dubai Exhibition Booth Map

ផែនទីស្តង់ពិព័រណ៍ឌូបៃ ២០ ឆ្នាំ

Customer photo (1)
Customer photo (2)

ថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភានៅទីក្រុង Philadelphia Lighting Show

2016 Hong Kong Exhibition

ពិព័រណ៍ហុងកុងឆ្នាំ ២០១៦

2015 Hong Kong Exhibition

ពិព័រណ៍ហុងកុងឆ្នាំ ២០១៥